Het kloppend hart van Waterland
Live

Groot onderhoud in Ilperveld van start

Gepubliceerd: Donderdag 24 september 2020 15:10

Groot onderhoud in Ilperveld van start

Foto: Videomarketeers

Landschap Noord-Holland gaat de verruiging in het Ilperveld een halt toe roepen. Dit gebeurt in samenwerking met de Provincie Noord-Holland en Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Door overmatige neerslag van stikstof komen kwetsbare planten en dieren in dit veenweidegebied in het gedrang, zoals typische veenmosvegetatie met ronde zonnedauw, orchideeën, varens, maar ook de weidevogels en vlinders. De natuurherstelwerkzaamheden starten woensdag 23 september en betreffen afplaggen, uitgraven petgaten en oeverherstelwerkzaamheden. Aannemingsbedrijf Roelofsen voert het werk uit. Het project loopt tot het voorjaar van 2021.

Internationaal unieke veenmosrietlanden
Trilveen is een uniek en Europees beschermd landschap. Om de veenmosrietlanden te herstellen start Landschap Noord-Holland met het afplaggen van de meest verruigde stukken en het uitgraven van elf petgaten. Bij plaggen wordt de bovenste laag verwijderd. Zo verdwijnen ongewenste grassen en krijgen gebiedseigen soorten die kenmerkend zijn in dit gebied weer de kans om zich te vermeerderen. Door het plaggen en de petgaten graven ontstaan weer plas dras gebiedjes, die aantrekkelijk zijn voor water- en moerasvogels.

Oevers beter beschermen
Om afkalvende oevers te herstellen en het oude kavellandschap en agrarische functie te behouden realiseert Landschap Noord-Holland 8,5 km natuurvriendelijke oeverbescherming, gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPRO). Dit werk wordt uitgevoerd op plekken waar golfslag een grote negatieve invloed heeft op het aangrenzende land. Afkalving van de oevers heeft ook een negatief effect op de waterkwaliteit. We plaatsen palen en wiepen (wilgen en jute) langs de kant om verdere afkalving te voorkomen. De ruimte achter de palenrij wordt waar nodig opgevuld met grond uit de petgaten. Ook hogen we een aantal percelen op met de vrijgekomen grond. Op één eiland leggen we een steiger aan als recreatievoorziening langs de bestaande (kano)vaarroute.

Volg de werkzaamheden
De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats op niet voor publiek toegankelijke grond. Directbetrokkenen zijn vooraf geïnformeerd. Wie de werkzaamheden op de voet wil volgen, kan dit doen via De BouwApp. Wie deze app downloadt in de GooglePlayStore of AppleStore en zoekt op Ilperveld vindt vanzelf het project.

Om verstoring zoveel mogelijk te beperken en insporing door machines tegen te gaan, neemt aannemingsbedrijf Roelofsen diverse maatregelen. Zo zet het aangepast materieel in dat specifiek geschikt is voor locaties waar sprake is van een slechte draagkrachtige bodem en water met weinig diepgang. En zet het bedrijf een radiografische bestuurbare rupswerktuigdrager voorzien van een vingermaaibalk in om insporing bij maaiwerkzaamheden te voorkomen/beperken. Onze ecoloog bepaalt, voor de maaiwerkzaamheden en plagwerkzaamheden starten, op de betreffende terreinen welke bijzondere stukken bij het werk worden ontzien.

Voor omwonenden houdt Landschap Noord-Holland regelmatig een inloopuur in het voormalig bezoekerscentrum aan de Kanaaldijk 32A in Landsmeer. De eerstvolgende is op woensdag 30 september van 10.00 tot 11.00 uur. Landschap Noord-Holland probeert eventuele overlast voor recreanten en gebruikers van het gebied tijdens de werkzaamheden tot een minimum te beperken. Soms kan het voorkomen dat een vaarweg voor een korte periode moet worden afgesloten voor vervoer van machines. Dat communiceren we via De BouwApp en borden ter plaatse. Op onze website staat een overzichtskaart van de werkzaamheden: https://www.landschapnoordholland.nl/projecten/groot-onderhoud-ilperveld Of neem voor vragen contact op met Robert Pol, omgevingsmanager Roelofsen via 06-23960626.

Financiering
Het behoud en herstel van de oevers (aanleg oeverbeschoeiing) wordt gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 voor Nederland (POP 3). Dit programma wordt deels gefinancierd uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en de Provincie Noord-Holland. Deze subsidie valt onder as 1 van het POP: 'Verbetering van het concurrentievermogen van de land- en bosbouwsector’.

Bron: Landschap Noord-Holland

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services