Het kloppend hart van Waterland
Live

Terugblik Hoogheemraadschap op 2018: extra inzet door droge zomer

Gepubliceerd: Dinsdag 14 mei 2019 08:05

Terugblik Hoogheemraadschap op 2018: extra inzet door droge zomer

Foto: HHNK

Afgelopen jaar was extreem droog. Het neerslagtekort in de zomer liep op naar recordhoogte. Dit vroeg om extra inzet van het hoogheemraadschap voor het inlaten van voldoende zoet water vanuit het IJssel- en Markermeer. Ruim 200 medewerkers zijn betrokken geweest bij het beperken van de gevolgen van het neerslagtekort en echt kritische situaties hebben zich niet voorgedaan.

Dit is een van de resultaten benoemd in de jaarrekening van het Hoogheemraadschap, waarin zij verantwoorden wat ze hebben bereikt ten opzichte van de gestelde doelen in de begroting voor 2018. Ze hebben het jaar afgesloten met een positief resultaat van € 5,3 miljoen.

Wat heeft het Hoogheemraadschap nog meer gedaan?
Samen met andere partners zorgt het Hoogheemraadschap voor 'droge voeten' en voldoende en schoon water. Zo hebben zij hard gewerkt aan de afronding van de dijkversterking van de Prins Hendrik Zanddijk en Waddenzeedijk op Texel en de Hoogwaterkering in Den Oever. Ook hebben ze in 2018 35 kilometer boezemkades verbeterd. Het Projectplan Waterwet voor de versterking Markermeerdijken is vastgesteld en heeft ter inzage gelegen. Voor Durgerdam lag de focus op het doorlopen van een participatieproces met bewoners rond de integrale ruimtelijke plannen voor Durgerdam, waaronder de dijkversterking.

Voor een betere bodem- en waterkwaliteit is samenwerking met agrariërs van groot belang. De Noord-Hollandse waterschappen, de provincie en de agrarische sector hebben het Landbouwportaal opgezet. Inmiddels hebben al 568 agrariërs gebruikgemaakt van deze subsidieregeling om maatregelen te nemen voor het verbeteren van de waterkwaliteit, de bodemstructuur, verminderen van bodemdaling en verzilting en veerkrachtiger maken van de waterhuishouding in natte en droge perioden.

De komende jaren draagt het hoogheemraadschap het beheer van wegen over aan gemeenten. Met de West-Friese gemeenten, de gemeenten Uitgeest en Hollands Kroon is een intentieovereenkomst ondertekend en op 1 januari 2019 heeft de eerste overdracht plaatsgevonden aan de gemeente Alkmaar.

Het afgelopen jaar won het Hoogheemraadschap de Waterinnovatieprijs in de categorie Schoon Water voor NEW Hart voor de rwzi: een fysisch-chemisch en volledig circulair concept voor waterzuivering. Ook zijn zij begonnen aan de uitvoering van het Klimaat- en Energieprogramma. Hierin staat als ambitie: CO2- en energieneutraal in 2025. Dit programma draagt bij aan de (inter)nationale afspraken over klimaatdoelstellingen.


U kunt de jaarrekening 2018 lezen op www.hhnk.nl.

 

Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services