Het kloppend hart van Waterland
Live

Sluitende begroting na bijstelling Voorjaarsnota 2021

Gepubliceerd: Maandag 03 mei 2021 19:00

Sluitende begroting na bijstelling Voorjaarsnota 2021

Het college van B&W heeft ingestemd met de Voorjaarsnota 2021 en de Jaarstukken 2020 en heeft de voorstellen aangeboden aan de gemeenteraad, die het op 24 juni en 1 juli bespreekt.

Wethouder Marieke van Dijk: “De voorjaarsnota is met name bedoeld voor het bijstellen van de lopende begroting voor 2021 en om te kunnen besluiten over de kaders en belangrijke beleidsplannen voor de meerjarenbegroting. Net zoals bij vrijwel alle andere Nederlandse gemeenten zijn de uitgaven in het Sociaal domein en vooral bij Jeugd veel hoger dan de inkomsten die zij voor deze taak van het Rijk ontvangen. Voor Waterland zijn de kosten voor Jeugd met ruim € 650.000,- gestegen. Het Rijk heeft inmiddels voor alle gemeenten een bedrag van € 613 miljoen extra uitgetrokken om de tekorten te compenseren. 

Ondanks de hogere kosten voor Jeugd bieden wij een voorjaarsnota aan die structureel sluit. In 2023 en 2024 is zelfs sprake van een positief resultaat van respectievelijk € 79.934,- en € 140.183,-.” 

Jaarrekening sluit negatief na overheveling 
De jaarstukken van 2020, bestaan uit de jaarrekening en het jaarverslag. In het jaarverslag wordt per beleidsprogramma verantwoording afgelegd of de doelstellingen zijn gerealiseerd, of de beoogde maatschappelijke effecten zijn bereikt en de financiële verantwoording. De jaarrekening bevat de balans, de programmarekening en informatie over de specifieke uitkeringen van de rijksoverheid. 
Wethouder Marieke van Dijk: “De jaarrekening geeft een positief saldo van € 230.147. Aangezien een deel van de budgetten niet zijn besteed in het boekjaar 2020 wordt voorgesteld om een bedrag van € 1.164.895 over te hevelen naar het boekjaar 2021. Hierdoor komt wel het resultaat na de overheveling uit op een negatief saldo van € 934.748 over 2020.”

Bron: Gemeente Waterland

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services