Het kloppend hart van Waterland
Live

Kan de N247 in Broek in Waterland ondergronds? Denk mee!

Gepubliceerd: Zaterdag 05 juni 2021 08:06

Kan de N247 in Broek in Waterland ondergronds? Denk mee!

Foto: Bereikbaarheid Waterland

De provincie Noord-Holland onderzoekt samen met regiogemeenten, de Vervoerregio Amsterdam en de Dorpsraad Broek in Waterland de mogelijkheden om van de provinciale weg N247 ter hoogte van Broek in Waterland een onderdoorgang te maken. Gedeputeerde Staten vroeg in oktober 2020 om twee varianten verder uit te werken. Dat doen zij in een vervolgstudie. Denkt u met hen mee?De twee varianten die worden uitgewerkt zijn:
- Een onderdoorgang met ruimte voor 2x1 rijbaan
- Een onderdoorgang met ruimte voor 2x1 rijbaan met busstroken

Aan het eind van de vervolgstudie moet bekend zijn of de varianten maakbaar en inpasbaar zijn. Ook de kosten die bij de varianten horen moeten duidelijk zijn. Adviesbureau Arcadis werkt in opdracht van de projectpartners en de dorpsraad deze varianten uit tot een voorlopig ontwerp. Daarnaast kijkt het bureau bij elke variant naar de effecten op o.a. de verkeerssituatie, geluidsniveaus en de bodem. Wat levert zo’n onderdoorgang op en wat moet het kosten? Ook de bovengrondse variant wordt geactualiseerd en voorgedragen voor besluitvorming.

Op basis van de uitkomsten van deze studie kan de politiek een definitieve keuze maken over de uit te voeren variant.

Wat kunt u doen?
Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan participatietrajecten, zogeheten ateliers. Als u aan zo’n onderdoorgang denkt, wat zijn dan de kansen die u ziet? En wat moet absoluut worden meegenomen in het onderzoek? Arcadis organiseert en begeleidt twee ateliers.

Meld u aan voor de ateliers!

Wilt u actief met ons meedenken? U kunt zich voor één of voor beide ateliers opgeven: Meld u zich dan aan voor een atelier. Het aanmeldformulier staat op de website van de provincie. Aanmelden kan tot 8 juni aanstaande.

Atelier 1 “Eindfase onderdoorgang”

In het eerste atelier denkt u na over de eindfase: hoe ziet de onderdoorgang eruit en hoeveel ruimte levert dat boven de grond op? Hoe komt het bestemmingsverkeer en de bus van de provinciale weg het dorp in? Hoeveel tijdwinst levert dat de automobilist op die vanaf de A10 naar bijvoorbeeld Edam wil? In dit atelier is aandacht voor het ontwerp van de onderdoorgang, de inpassing en de diverse effecten van de onderdoorgang op de omgeving.

Aantal bijeenkomsten: 5

Hoofdonderwerpen per bijeenkomst:

• Bijeenkomst 1: verzamelen van eisen en wensen – 9 juni

• Bijeenkomst 2*: uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken – 5 juli

• Bijeenkomst 3*: verkeersmodel en eerste bevindingen ontwerp – 6 september

• Bijeenkomst 4: concept ontwerp – 15 november

• Bijeenkomst 5: definitieve ontwerp en het vervolg – 24 januari

* Deze bijeenkomsten zijn meer technisch/inhoudelijk van aard.

Atelier 2 “Bouwfase onderdoorgang”

Het tweede atelier gaat over de bouwfase. De gesprekken gaan over de tijdelijke situatie. Denk dan aan de fasering van de bouw, de effecten en hinder die dat met zich meebrengt. Ook de veiligheid tijdens de bouw en hoe je het dorp Broek in Waterland en de omgeving bereikbaar houdt staan op de agenda.

Aantal bijeenkomsten: 3

Hoofdonderwerpen per bijeenkomst:

• Bijeenkomst 1: verzamelen van eisen en wensen – 10 juni

• Bijeenkomst 2: eerste bevindingen referentie fasering – 13 september

• Bijeenkomst 3: referentie fasering – 22 november

Een bijeenkomst kost u ongeveer 2 uur per avond. Hoe de avonden eruit komen te zien, hangt af van de dan geldende richtlijnen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Als het weer op locatie mag, dan organiseren we de bijeenkomsten in Broek in Waterland. Blijven de maatregelen gelden, dan zien we elkaar digitaal via MS Teams. Daar krijgt u na aanmelding bericht over. Belangrijk: om de diepte in te kunnen gaan bij de bijeenkomsten is het gewenst dat u als u zich opgeeft voor een atelier bij zoveel mogelijk bijeenkomsten van dat atelier aanwezig bent.

Informatiebijeenkomsten

Tijdens de vervolgstudie worden (na de zomer) twee algemene informatieavonden georganiseerd. Tijdens zo’n avond kan iedereen zich laten informeren over de uitwerking van de varianten, de studies naar de effecten en er is uiteraard ruime gelegenheid tot het stellen van vragen.

Programma Bereikbaarheid Waterland

De vervolgstudie wordt uitgevoerd binnen het provinciale programma Bereikbaarheid Waterland. Hierbinnen werken de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Waterland, Edam-Volendam, Purmerend en Amsterdam samen met de provincie aan de bereikbaarheid en verkeersveiligheid binnen de regio Waterland. Inwoners, ondernemers, agrariërs en bezoekers hebben behoefte aan een bereikbaar Waterland. Op de fiets, in het openbaar vervoer of de auto en als wandelaar. De samenwerkende overheden zorgen in diverse deelprojecten aan de N235 en N247 ervoor dat de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid verbeteren. De leefbaarheid en de natuur mogen er niet op achteruitgaan.

Bron: Bereikbaarheid Waterland

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services