Het kloppend hart van Waterland
Live

Gemeenten combineren opdracht huisvesting statushouders met andere woningzoekenden

Gepubliceerd: Vrijdag 11 februari 2022 09:56

Gemeenten combineren opdracht huisvesting statushouders met andere woningzoekenden

Foto: Gemeente Waterland

Net als in de rest van het land, is er een woningtekort in de regio Zaanstreek-Waterland. Om iedereen een huis te kunnen bieden, zijn er meer woningen nodig. Naast het bestaande woningtekort hebben de gemeenten een andere opgave. Mensen met een verblijfsvergunning die in Nederland mogen blijven (statushouders) leven op dit moment in overvolle asielopvangcentra. Daarom heeft ook de regio Zaanstreek-Waterland de opgave om 225 tot 248 statushouders te huisvesten voor 2023, bovenop de al bestaande taakstelling. Die opgave pakken gemeenten gezamenlijk op. Alle gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland zien mogelijkheden om tijdelijke woningen te realiseren voor statushouders.

Don Bijl, burgemeester Purmerend en voorzitter van het regionale overleg : ‘In overleg met de provincie Noord-Holland, het Rijk en het COA is afgesproken om alleen in te zetten op de versnelde huisvesting van statushouders én dit te doen in combinatie met andere zogenaamde spoedzoekers. Want huisvesting is ook voor andere doelgroepen een urgent vraagstuk’. Alle colleges in de regio hebben na een eerste scan oplossingsrichtingen of locaties aangedragen. Deze mogelijkheden om de opdracht te vervullen zijn gedeeld met de gemeenteraden en worden hierna aangeboden aan de provincie. De financiering van de realisatie en inburgering zijn daarbij een belangrijk onderdeel.’

Diverse mogelijkheden voor (tijdelijke) huisvesting
Elke gemeente heeft de mogelijkheden in eigen gemeente onderzocht voor het realiseren van (al dan niet tijdelijke) woonruimte voor spoedzoekers, waaronder ook voor statushouders. Criteria hiervoor zijn: het aantal woningen, voorzieningen in de buurt, bestaande woonplannen en de snelheid waarmee gebouwd of verbouwd kan worden. Elke gemeente heeft een eigen reden om een oplossing of locatie te benoemen. De totale opbrengst van de zoektocht staat in de bijlage weergegeven.

De zoektocht in Waterland heeft twee locaties opgeleverd. Beide locaties betreffen een groot bebouwd oppervlakte en een groot aangrenzend perceel. In potentie is er ruimte voor een substantieel aantal woonplekken. Daarmee kunnen we voldoen aan onze verhoogde taakstelling en eigen wensen. Het gaat om de volgende twee locaties:
1. Lakeland Hotel – Monnickendam.
Over de daadwerkelijke invulling zal worden gesproken met de eigenaar in de planvormingsfase. Het is een uitdaging dat deze locatie niet in eigendom van de gemeente is.
2. Rijperweg 8 – Uitdam
Deze locatie is eigendom van de provincie. Dit is een quick-win voor de provincie en daarmee ook een best-practice. De provincie kan met deze locatie een voorbeeld stellen. Het is een uitdaging dat deze locatie ver van de meeste sociale voorzieningen ligt. Hier moet in de planvormingsfase aandacht voor zijn. Voor bewoners is het zaak een goed en sterk sociaal netwerk te creëren. Binnen de bestaande bebouwing (stallen) zijn er mogelijkheden.

Hoe gaat het verder
Judith Michel-De Jong, burgemeester Wormerland: Nu de eerste scan gedaan is, moeten de plannen per locatie of oplossingsrichting verder worden uitgewerkt om te kijken wat echt nodig en haalbaar is. Voor elke locatie zijn er verschillende uitdagingen om de plek geschikt te maken voor huisvesting. De locaties vragen om verdere uitwerking. Planningen hangen af van de benodigde vergunningen en bestemmingsplannen. In het bijzonder hopen wij hier op meer flexibiliteit van de provincie ten aanzien van Bijzonder Provinciaal Landschap.’ De gemeenten informeren de provincie over de voortgang op de gezamenlijke opgave en vragen om haar inzet en medewerking bij de gezamenlijke uitwerking en realisatie. De provincie maakt daarin onder meer een afweging over de ruimtelijke inpasbaarheid van de plannen.

Bron: Gemeente Purmerend

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services