Het kloppend hart van Waterland
Live

Dijkversterking Uitdam: rapport Herstel van Vertrouwen

Gepubliceerd: Woensdag 19 januari 2022 13:01

Dijkversterking Uitdam: rapport Herstel van Vertrouwen

Foto: Omroep PIM

Dinsdag 11 januari presenteerde Hans Andersson in het gebouw van Hoogheemraadschap (HHNK) in Katwoude het rapport ‘Herstel van vertrouwen in Uitdam’ dat hij schreef nadat hij samen met Rob van de Lustgraaf vertegenwoordigers van alle betrokken partijen had gesproken.

Met de zwarte vlaggen op de dijk in Uitdam gaven de dorpelingen begin 2021 aan dat ze in de rouw waren. Begin 2021 is er sprake van een diepe vertrouwenscrisis tussen de Uitdammers enerzijds en de Alliantie Markermeerdijken met HHNK (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) anderzijds.

Wat ging er fout?
In de 15 jaar dat deze dijkversterking aan de orde is, zijn er veel gesprekken gevoerd en onderzoeken geweest. De Kwade Zwaan (Manja Verhorst) en mensen van de Dorpsraad weten HHNK en de deltacommissaris te overtuigen dat de dijk niet verplaatst en niet verhoogd kan worden. Een damwand in de dijk kan voor versterking zorgen met een breed aflopend talud aan de waterkant.

In 2017 zien de Uitdammers hoe dit eruit komt te zien maar hun onrust wordt ‘gesust’ met o.a. de woorden dat dit om een fotomontage gaat die niet helemaal recht doet aan de uiteindelijke dijk en dat de wens voor een groene dijk bekend is. De Uitdammers uiten hun zorgen en achteraf blijkt dat de fotomontage wel een definitief voorstel was met een talud bestaande uit basalton, wat een stenen aanzien geeft en niet de groene dijk zoals het er nu uitziet.

Later komen de Uitdammers met een voorstel voor een kleidijk, een kleiwig. Er wordt een expertmeeting georganiseerd waar geen bewoners bij worden uitgenodigd. Het vertrouwen neemt zienderogen af en resulteert in de zwarte vlaggen. Voor een volledig verslag, lees het gehele rapport.

Op 12 mei 2021 namen de leden van het College van Hoofdingelanden (CHI) van het HHNK een motie aan over het herstel van vertrouwen in Uitdam. Die motie vroeg onafhankelijke externen te laten onderzoeken hoe vertrouwen en imago in HHNK vanuit de inwoners van Uitdam zijn te herstellen. De twee onderzoekers hebben gesproken met de Deltacommissaris, HHNK, Alliantie Markermeerdijken, Provincie NH, Gemeente Waterland, Stichting Dorpsraad Uitdam en de Stichting De Kwade Zwaan. Onafhankelijke voorzitter is Friso de Zeeuw. Het rapport is met de betrokkenen in diverse sessies van in totaal 15 uur besproken met elkaar. Tijdens de presentatie van het resultaat, het eerder genoemde rapport, namen Friso de Zeeuw, Hans Andersson, Rob Veenman (HHNK) en Ineke Hoekman (Dorpsraad) het woord en vertelden over hoe zij de gang van zaken beleefd hebben en dat ze nu wel het gevoel hebben dat er een broos vertrouwen is.

Het is goed dat is uitgesproken wat er fout is gegaan, aan beide kanten maar vooral van overheidskant waar ze een verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van de bewoners.

Hans Andersson geeft aan dat hij ook vindt dat de discussies rondom de kleiwig merkwaardig zijn gelopen en dat voor het herstel van vertrouwen erkenning nodig is dat er dingen fout zijn gegaan en de communicatie beter had gekund. Er zijn valse verwachtingen gewekt en het is vreemd dat de bewoners een groene dijk voor ogen hadden, maar ze bij de expertmeetings niet zijn uitgenodigd. Belangrijk voor het toekomstig vertrouwen is hoe de pilot ecologische vergroening zal verlopen.

Rob Veenman spreekt zijn dank uit voor dit onderzoek en rapport. Zijn organisatie had aangegeven dat er ook grenzen zijn aan hun incasseringsvermogen. Daarmee doelde hij erop dat de mensen van HHNK het liefst willen dat er een veilige dijk komt en de zwarte rouwvlaggen hun zwaar waren gevallen. Hij hoopt dat het vervolg beter gaat en het vertrouwen wordt vergroot.

Ineke Hoekman van de Dorpsraad gaf daarop aan dat het incasseringsvermogen van de bewoners die bang zijn dat hun huizen schade oplopen, ook niet onderschat moet worden. Ze ziet de basaltonnen afwerking nu als een gelopen race maar maakt zich zorgen over de toekomst. Het plaatsen van de damwand staat te gebeuren in februari maar er staat nog niets op papier over schade-afhandeling op korte en lange termijn. Rob Veenman geeft in een interview met PIM duidelijk aan dat het plaatsen van de damwand gemonitord wordt, zodat schade in eerste instantie wordt voorkomen. Maar als er schade ontstaat dit vergoed wordt.

Bijlage 10
Het hele rapport is vrij feitelijk van toonzetting maar bijlage 10 is de conclusie van R. Baas die er met gestrekt been in gaat. De Dorpsraad is blij met het rapport maar neemt afstand van deze bijlage.

Vertrouwen
Het vertrouwen is broos. Voor alle partijen valt te hopen dat er lering is getrokken uit de afgelopen periode en de conclusies uit het rapport. Hoekman geeft aan dat ze er voorstander van is dat Friso de Zeeuw als onafhankelijke voorzitter bij de dijkversterking betrokken blijft. En dat Rob Veenman het mandaat heeft om wat hier afgesproken is bij het bestuur rond te krijgen.

We houden dit nauwgezet in de gaten.


Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services