Het kloppend hart van Waterland
Live

Belangengroep Galgeriet stuurt brandbrief aan College

Gepubliceerd: Woensdag 28 juni 2017 20:18

Belangengroep Galgeriet stuurt brandbrief aan College

Foto: Gemeente Waterland

De Belangengroep Galgeriet – Taskforce 2.0 heeft een brief aan het College van de gemeente Waterland gestuurd waarin het het College oproept om de vergunningsaanvraag van Hoorne Vastgoed op schorten en in een dialoog met de stad een ambitiedocument met uitgangspunten op te stellen om zo tot een ruimtelijk plan te komen. De Belangengroep roept het College verder op te werken aan een breder draagvlak onder de ondernemers op het Galgeriet en hen een concreet alternatief te bieden. En tenslotte vraagt de Belangengroep het College om te werken aan een visie op de winkelstructuur en de mogelijkheden te verkennen om het huidige winkelbestand te versterken met kansen voor de binnenstad, speciaalzaken en lokale winkeliers.

De brief aan het College luidt als volgt:

Geacht College van Burgemeester & Wethouders,

Tot op heden is veel te doen geweest over de plannen voor de tijdelijke ontwikkelingen op Galgeriet. Onderstaand willen wij ingaan op onze visie op de plannen en u oproepen met ons in gesprek te gaan om goede uitgangspunten te stellen en betere plannen te maken voor de toekomst van Galgeriet en Monnickendam.

In mei 2016 is het rapport Taskforce Ruimtewinst van de Provincie Noord-Holland gepubliceerd. Dit rapport is een goede basis voor een breed gedragen ontwikkeling van het gebied; er wordt een visie op de mogelijkheden gegeven en een proces en aanpak voorgesteld. Nu in juni 2017 moeten wij concluderen dat het proces en de aanpak niet zijn gevolgd en geen draagvlak bestaat onder de belanghebbende ondernemers. Wij hebben ons genoodzaakt gevoeld ons te verenigen in een belangengroep om onze visie op en onze zorgen over de plannen over het voetlicht te brengen.

De tijdelijke ontwikkeling heeft significante effecten voor de omgeving en haar ondernemers. Wij kunnen stellen dat de gevolgen van levensbelang zijn voor ondernemers op Galgeriet, winkeliers in de binnenstad en de supermarkten op Marken en aan de Graaf Willemlaan. Een goed plan zou rekening houden met deze belangen, maar helaas is niets minder waar. Er zijn geen concrete alternatieven voor deze ondernemers, noch wordt daar in de planvorming rekening mee gehouden. Aan de hand van een second opinion van Stec Groep op het onderzoek van Broekhuis Rijs moeten wij concluderen dat veel te positief wordt geredeneerd over de ruimte voor een supermarkt en de effecten van een extra supermarkt. Tevens moeten wij concluderen dat daarom de vrees van de winkeliers weldegelijk terecht is. Men moet zich realiseren dat Monnickendam een kleine stad is en een kwetsbaar winkelbestand heeft. Naast de winkeliers gaat ons het lot van de ondernemers gevestigd op Galgeriet aan het hart. Velen van hen zijn familiebedrijven die hun bedrijf met hard werken hebben opgebouwd. Voor hen is in deze plannen geen concreet alternatief voorhanden en enkelen van hen zal direct consequenties ondervinden wanneer deze tijdelijke plannen doorgang krijgen.

Wij willen duidelijk aangeven dat de belangengroep vóór een ontwikkeling van Galgeriet is. “Daar moet wat gebeuren”. Wij zien een combinatie van wonen en werken voor ons op één van de mooiste plekken van Monnickendam. Wij zien een organische transformatie ook als een mogelijkheid om gemakkelijker het einddoel te bereiken. Ook wij realiseren ons dat grote plannen in het verleden zijn gestrand. Veel van de ondernemers op Galgeriet zijn daarom ook bereid om mee te denken en bij een goed alternatief mee te werken. Daarin moet rekening gehouden worden met hun wortels in de lokale en regionale markt en de voorwaarden voor een goede bedrijfsuitoefening. Het voorliggende plan houdt hiermee geen rekening, waardoor geen breed draagvlak bestaat. Het verbaast ons dan ook dat dit niet als voorwaarde gesteld wordt voor de planvorming.

Iedereen is het erover eens dat Galgeriet een aantrekkelijke locatie is voor woningbouw. Waterland zit te springen om woningbouw, zeker voor starters en ouderen. De tijdelijke bierbrouwerij en supermarkt staan gepland op de kop van het bedrijventerrein waarvan de Taskforce aangeeft dat daar het beste kan worden begonnen met woningbouw. Gezien de aard van bouw en investeringen die gepaard gaan met het realiseren van de bierbrouwerij, supermarkt en groot parkeerterrein is het volgens ons niet aannemelijk dat deze ontwikkeling voor maximaal 5 a 10 jaar zal zijn. Bovendien zijn er geen garanties dat de tijdelijke ontwikkeling ook daadwerkelijk zal worden ontmanteld wanneer dat nodig zal zijn, temeer vanwege de mogelijkheid de tijdelijke vergunning om te zetten in een permanente omgevingsvergunning. In het kader van woningbouw moeten wij daarom concluderen dat hoogstwaarschijnlijk deze tijdelijke ontwikkeling op de korte en de lange termijn belemmerend werkt voor het realiseren van woningbouw en een goede ruimtelijke ordening.

De aanvraag voor de tijdelijke vergunning door Hoorne Vastgoed komt onzes inziens te vroeg. Vooralsnog heeft volgens ons Gemeente Waterland onvoldoende draagvlak, zekerheden en vooruitzicht om tot besluitvorming over te gaan. Wij vragen u daarom het volgende:
- Schort de vergunningsaanvraag van Hoorne Vastgoed BV op tot nader order.
- Stel een ambitiedocument met uitgangspunten op in dialoog met de stad, waarna uitwerking van een ruimtelijk plan kan volgen.
- Werk aan een breder draagvlak onder de ondernemers op Galgeriet en biedt hen een concreet alternatief.
- Werk aan een visie op de winkelstructuur en verken mogelijkheden om het huidige winkelbestand te versterken met kansen voor de binnenstad, speciaalzaken en lokale winkeliers.

Wij zien goede mogelijkheden voor een passend plan indien vanuit een breed draagvlak wordt gewerkt en een gezamenlijke ambitie wordt bepaald. Samenwerking van alle partijen is daarvoor nodig. Wij bieden u nu een groep om constructief over de uitgangspunten te spreken.Wij werken en denken graag met u mee teneinde een Galgeriet met wonen en werken te realiseren.

Wij ontvangen graag op korte termijn uw reactie en wij wensen u veel wijsheid in de aanstaande raadsvergadering.

Hoogachtend,

Marijke Dekker
Namens de Belangengroep Galgeriet – Taskforce 2.0.

Bijlage: second opinion Stec Groep

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services